เทศบาลตำบลมิตรภาพ
โทร. 043 - 768733


ประวัติ


เมื่อประมาณ ปี พ.ศ.2507 มีชาวอเมริกันมาตั้งฐานทัพอยู่ที่บ้านหนองแต้ ซึ่งเป็นที่รกร้างว่างเปล่า ปัจจุบันคือ โรงเรียนมิตรภาพ ซึ่งชื่อของตำบลมาจากความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ไทย - อเมริกา และตำบลมิตรภาพได้แยกออกจากตำบลหนองกุง เมื่อปี พ.ศ.2511 โดยมีกำนันคนแรก คือ นายแสน พิมพัตรา และกำนันคนปัจจุบันคือ นายสำราญ ทับสมบัติ ตั้งเป็นเทศบาล เมื่อ เม.ย.53

สภาพภูมิประเทศ

1. ที่ตั้ง ตำบลมิตรภาพ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอแกดำ ห่างจากอำเภอแกดำ ประมาณ 10 กิโลเมตร อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดมหาสารคาม ห่างจา่กตัวจังหวัด ประมาณ 19 กิโลเมตร

2. สภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ลุ่มสลับที่ดอนในส่วนกลางของตำบล เนื่องจากเป็นที่ลุ่มลำน้ำตาหลุง ซึ่งลำน้ำนี้ไหลผ่านตำบลมิตรภาพ ในทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศตะวันตกเฉียงใต้

3. สภาพภูมิอากาศ สภาพภูมิอากาศมีลักษณะเป็นแบบมรสุมเมืองร้อน มี 3 ฤดู คือ
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึง พฤษภาคม
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน ถึง ตุลาคม
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ถึง กุมภาพันธ์

4. แหล่งน้ำที่สำคัญ
ลำห้วยตาหลุง
ลำห้วยเครือซูด
ลำห้วยทราย

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลเขวา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลหนองกุง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

การปกครอง

ตำบลมิตรภาพ มี 21 หมู่บ้าน 1,517 ครัวเรือน ได้แก่

หมู่ที่
บ้าน
ชื่อผู้ใหญ่บ้าน
โทรศัพท์
1
หนองดุก นายเสถียร สุทธิดา
09-8632245
2
นกกระโดก นายสุริยา ทับสุริ
09-0000425
3
เสือกินวัว นายทองสูน ไชยโสเสาร์
4
หนองบัวดง นายที ภูศรีฤทธิ์
07-2378304
5
ตาหลุง นายใบ ไชยดำรงค์
07-2241697
6
ยาง นายสน ไขกันหา
7
หนองหูลิง นายอนุชิต เงาปัดชา
04-7428535
8
โคกน้อย นายพิทักษ์ คำเมรี
9
ป่าชาด นายจุฬารัตน์ เรืองทอง
06-2312917
10
หนองขุ่น นายหนูจันทร์ ทองหล่อ
07-0685004
11
กกกอก นายชม ทองสาดี
12
ป่างข่าง นายสมควร ทาธินี
13
โนนลาน นายมวน รักภักดี
09-2775914
14
โนนสว่าง นายน้อย ทับสีหา
07-8554871
15
ป่าแดง นายสม อุทัยแพน
04-9541602
16
โนนสะอาด นายบุญถิ่น ศรีสุนา
17
หนองน้ำใส นายสุดใจ จันปัญญา
09-2789269
18
มิตรภาพ นายอนุชิต พิมพ์ตรา
06-2182981
19
โคกเจริญ นายสำราญ มูลสมบัติ
กำนัน
20
เหล่าอุดม นายวิเชียร ไชยรินทร์
21
ประดู่  นายสีนวล เงาะเศษ 
043-768683

 

ประชากร

จำนวนประชากร 6,785 คน (สำรวจเมื่อ ก.ย.49) แยกเป็น
> ชาย 3,455 คน
> หญิง 3,330 คน

สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพหลักของประชาชนในตำบลมิตรภาพที่สำคัญ คือ ทำนา, เลี้ยงสัตว์, ทอผ้า, จักสาน, ทำศาลพระภูมิ-ม้านั่งหินอ่อน
ผลิตภัณฑ์ที่สำคัญและมีชื่อเสียง ได้แก่ ขนมโมจิ, กล้วยฉาบ, ศาลพระภูมิ, ม้านั่งหินอ่อน, ไม้กวาดมือเสือ, กระด้ง, กระเทียม

สภาพทางสังคม

1. ด้านการศึกษา
- โรงเรียนประถมศึกษา 4 แห่ง (ร.ร.ชุมชนมิตรภาพ, ร.ร.บ้านเสือกินวัว-โคกน้อย, ร.ร.บ้านป่าข่างโนนลาน, ร.ร.บ้านหนองขุ่น)
- โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง (ร.ร.มิตรภาพ ม.1 - ม.6)

- ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 2 แห่ง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง

2. ด้านศาสนา
- มีวัดและสำนักสงฆ์ 15 แห่ง

3. ด้านสาธารณสุข
- มีสถานีอนามัยประจำตำบล 2 แห่ง (อนามัยบ้านตาหลุง และ อนามัยบ้านป่าข่างป่าแดง)

บุคลากร

จำนวนสมาชิก อบต. 21 หมู่บ้าน ๆ ละ 2 คน รวม 42 คน มีคณะผู้บริหาร ดังนี้

1. ฝ่ายบริหาร

1.

นายบุญเรียน สิทธิดา นายกเทศบาลตำบลมิตรภาพ
089-8413457
2.
นายไชยโย ราชสีหา รองนายกฯ  
3.
นายบุญจันทร์ แฝงเชีงเหียน รองนายกฯ  
4.
นายคนอง มหานิล เลขานุการ
086-8527278


2. ฝ่ายสภาองค์การบริหาร

1.
นายอ้วน มาตรา ประธานสภา  
2.
นายใส พลขันธ์ รองประธานสภา  
3.
นายอภิชาติ มาตรา เลขานุการสภา  

3. ฝ่ายพนักงาน / ลูกจ้าง

1.
น.ส.สวรรยา ชมภูธร ปลัด อบต.
06-2229288
2.
นางไพรวัลย์ จันทวัติ หัวหน้าส่วนการคลัง
3.
นายศรายุธ ด้้วงคำจันทร์ หัวหน้าส่วนโยธา
4.
นายสุชาติ พรมบุตร นิติกร
5.
น.ส.รัชนี ดาราพันธ์ นักวิชาการศึกษา
6.
น.ส.วรรณฤดี ภูโททอง เจ้าหน้าที่พัสดุ
7.
น.ส.จิราพร พลภูงา เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
8.
น.ส.คำปุ่น วังหอม เจ้าหน้าที่ธุรการ
9.
นางเดือน ชมชื่น เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
10.
นางกันยารัตน์ ศรีสูง ผช.จนท.วิเคราะห์ นผ.
11.
นายสวัสดิ์ ฉายาพัฒน์ จนท.ประสานงานชุมชน
12.
น.ส.ธันธิตา จำนงลป์ ผดด.ศพด.(อบต.)
13.
นางละมุล ดาวเรือง ผดด.ศพด.(อบต.)
14.
น.ส.ชนกานต์ มาตรา ผดด.ศพด.(อบต.)
15.
นางนนทิยา ช่วยอุดม ผดด.ศพด.บ้านเหล่าอุดม
16.
นางสำลี ทัีบทิมแสน ผดด.ศพด.บ้านเหล่้าอุดม
17.
นางพรเพ็ญ ปักขาตัง ผดด.ศพด.บ้านป่าข่าง
18.
นางพิศมัย อุทัยดา ผดด.ศพด.บ้านป่าข่าง
19.
น.ส.บุญยัง รักภักดี ผดด.ศพด.บ้านโนนลาน
20.
นางทองทิพย์ รักภักดี ผดด.ศพด.บ้านโนนลาน
21.
นายดารา สิทธิดา ผู้ช่วยยาม

นายบุญเรียน สิทธิดา
นายกฯ
นางสาวสวรรยา ชมภูธร
ปลัดฯ

คำขวัญตำบลมิตรภาพ

เหนือสุดแกดำ
เลิศล้ำงานจักสาน
ถิ่นฐานกระเทียมดี
มากมีภูมิปัญญาไทย